Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk

 

Nyhuse Vandværk 2020

 

Værsgo’ her får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året. Derudover lægger vi løbende vores vandanalyser op på hjemmesiden, så du altid kan se resultaterne af analyserne af alle vores vandprøver. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt til

 

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

 

Tlf. 48 24 42 47, mail: nyhusevand@mail.dk

 

Formand: Jeanette Olsen, mail til Jeanette sendes til: nyhusevand@mail.dk

Vandværksbestyrer: Anders Jensen: tlf.: 48 24 42 47

 

Hjemmeside: https://www.nyhusevand.dk

 

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

 

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Hillerød Kommune.

 

Vi tager som minimum 4 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert år tager vi vandprøver fra en af vandværkets fire boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som de årlige drikkevandsprøver. Vi får undersøgt vandet på Donslab, der er et godkendt laboratorium.

 

Inden vandet forlader vandværket og sendes ud til forbrugerne, analyseres det for visse stoffer. Derudover analyserer vi vandet ved forbrugernes vandhaner fire steder på ledningsnettet.

 

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

 

Vandet undersøges for: 

 

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E. coli og enterokokker.
     

  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad.

       Pesticider
       Pesticider er kemiske stoffer, som sprøjtes på for eksempel marken og i drivhuse for at           bekæmpe skadedyr, ukrudt eller svampesygdomme. Vi kontrollere vandet for en lang               række pesticider, og har i foråret 2019 gennemført en ny udvidet vandanalyse hvor også           stofferne N,N-Dimethylsulfamid (DMS) og Chlorothalonilamidsulfonsyre (CTA) er testet.

 

       Der er ingen overskridelser af pesticider i vandkvaliteten fra Nyhuse Vandværk.


De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

 

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: https://www.nyhusevand.dk/analyse

  

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

 

Overskridelser af kvalitetskrav

Vi har i slutningen af året set et let forhøjet ammonium-tal. Vi måler selvfølgelig ammonium flere gange om året og holder løbende et vågent øje med værdierne i samarbejde med Hillerød kommune. Det gør vi både på vandværket og ude hos forbrugerne for at kontrollere, at værdierne er overholdt.

 

Igen sprøjtemiddel i drikkevand

Der er den seneste tid fundet et nyt sprøjtemiddel i drikkevandet flere steder i Danmark.

Det er dog ikke tilfældet ved Nyhuse Vandværk, hvor vi i foråret har undersøgt mængderne af N,N-Dimethylsulfamid også kaldet DMS i drikkevandet. Analysen viser, at der ikke er spor fra nedbrydningsproduktet i drikkevandet her hos os.

 

Andre oplysninger

Området som forsynes af Nyhuse Vandværk er fastlagt i kommunens forsyningsplan, der kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside:

 

https://www.hillerod.dk/media/260849/statusdel.pdf

 

Så meget vand indvinder vi årligt

Nyhuse Vandværk har 2.866 forbrugere og udpumper ca. 98 kubikmeter vand pr. forbruger, hvilket årligt svarer til ca. 256.000 kubikmeter vand.

 

Her henter vi dit vand

Vandværket har 4 boringer, som er placeret tæt omkring vandværket.

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 60-70 meter

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

 

Download "Vandkvalitet 2020"

Download "Vandkvalitet 2019"

Download "Vandkvalitet 2018"

Download "Vandkvalitet 2017"

Download "Vandkvalitet 2016"

Download "Vandkvalitet 2015"

Download "Vandkvalitet 2014"

Download "Vandkvalitet 2013"

Download "Vandkvalitet 2012"

Download "Vandkvalitet 2011"